خدمات ثبتی

طریقه ثبت شرکت سهامی خاص

جهت ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد سهامداران 3 نفر و 2 بازرس (بازرس اصلی و بازرس علی البدل ) نیاز می باشد

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص صد هزار تومان می باشد

مدارک ارسالی جهت ثبت شرکت سهامی خاص

2 نسخه اساسنامه

2 نسخه اضهارنامه

2 نسخه صورت جلسه مجمع موسسین

1 نسخه اقرارنامه

گواهی عدم سوء پیشینه از کلیه اعضاء

کپی مدارک شناسایی از کلیه  اعضاء

ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه

جهت ثبت شرکت خود با موسسه ثبت شرکت هما تماس حاصل فرمایید