خدمات ثبتی

نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرایط برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

داشتن حداقل 2 نفر اعضا برای هیئت مدیره

کلیه مدارک شناسایی اعضاء

عدم سوءپیشینه کل اعضاء

نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سایت سامانه اداره ثبت شرکت انجام میگیرد و بعد از ثبت نام یک کد پیگیری در اختیار کاربر برای ادامه روند درسامانه قرار میگیرد .

پر کذدن تقاضانامه ، شرکت نامه ، اساس نامه ، صورتجلسه موسسین باید با دقت و طبق مقررات سازمان ثبت کشور باشد .

لذا برای پیشبرد سریع کار خود و انجام کلیه امور ثبت شرکت می توانید با موسسه ثبت شرکت هما تماس بگیرد و از کارشناسان و مشاورین ما در این خصوص یاری بخواهید .