خدمات ثبتی

نحوه ثبت شرکت سهامی خاص

شرایط برای ثبت شرکت سهامی خاص

داشتن تعداد اعضاء هئیت مدیره حداقل 3 نفر و 2 نفر بازرس حتما مورد نیاز می باشد .

قابل ذکر است بازرسین هیچ نسبتی نباید با اعضاء داشته باشند .

کلیه مدارک شناسایی اعضاء و بازرسین

عدم سوء پیشینه کلیه اعضاء و بازرسین

نحوه ثبت شرکت سهامی خاص در سایت سامانه اداره ثبت شرکت انجام میگیرد و بعد از ثبت نام یک کد پیگیری در اختیار کاربر برای ادامه روند در سامانه قرار میگیرد.

پر کردن اظهار نامه ،اساسنامه ، صورت جلسه موسسین باید با دقت و طبق مقررات سازمان ثبت کشور باشد.

برای انجام کلیه روند ثبت شرکت سهامی خاص میتوانیداز لطلاعات کارشناسان و مشاوران موسسه ثبت شرکت هما بهرمند شوید .