خدمات ثبتی

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-تقاضا نامه 2 نسخه

2-شرکت نامه 2 نسخه

3-اساسنامه  2 نسخه

4-صورتجلسه مجمع موسسین

5-فتوکپی شناسنامه اعضاء برابر اصل

6-فتوکپی کارت ملی اعضاء

مراحل ثبت شرکت در موسسه ثبت هما فقط با یک امضاء از شما به سر انجام می رسد