خدمات ثبتی

مدارک لازم برای ثبت شرکت

جهت ثبت شرکت مدارک زیر مورد نیاز است

1-کپی مدارک شناسایی اعضاء

2-گواهی عدم سوء پیشینه از کلیه اعضاء

در شرکت سهامی خاص نیاز به پرداخت 35 % سرمایه اولیه به حساب شرکت در شرف تاسیس می باشد ولی در شرکت مسئولیت محدود نیاز به این واریزی نمی باشد

مشاورین ثبت هما پس از تکمیل مدارک شما متقاضی محترم اقدام به ثبت شرکت می کند و در کمتر از 10 روز پروسه ثبت شرکت را به سر انجام می رساند .