خدمات ثبتی

زمان لازم برای ثبت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با 2 شریک و یا بیشتر می تواند به ثبت برسد؛ موضوع فعالیت این شرکتها هیچ محدودیتی ندارد و در کلیه زمینه های مجاز می توانند فعالیت کنند. چون انجام تغییرات در این شرکتها ساده تر و مسائل حقوقی حاکم بر این شرکتها روان تر وسهل تر است .

مدت زمان لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

ثبت شرکت فوق از لحاظ مدت زمان یک ماه کاری به طول می انجامد.

برای به ثبت رساندن شرکت خود با موسسه ثبت شرکت هما تماس بگیرید.