خدمات ثبتی

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

موسسه ثبت شرکت هما تمامی مراحل انجام ثبت شرکت سهامی خاص برای شما انجام میدهد.

مرحله اول :

 1. فرم تعیین نام و فرم مشخصات اعضاء
 2. سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات ان توسط کلیه سهامداران
 3. دوبرگ اظهارنامه از حسابداری ثبت
 4. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شده
 5. تهیه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره و بازسین
 6. تنظیم اقرارنامه رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی
 7. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت

مرحله دوم :

 1. انتخاب پنج نام پیشنهادی برای شرکت

موارد زیر در تعیین نام باید رعایت گردد:

 • اسامی پیشنهادی سابقه ثبت نداشته باشد
 • از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد
 • دارای معنا و مفهوم باشدو با فرهنگ اسلامی مطایقت نداشته باشد
 • لاتین نباشد
 • عدد نباشد 
 • مفرد (از دوکلمه کمتر نباشد)
 • از کلماتی نظیر ایران ، جهان ، شاهد، شهید ، مرکز ، بنیاد، سازمان ، اسامی متبرکه ، آزاده ، جانباز ، بهزیست ، نظام ، انتظام ، دادگستر ، موزه ، تکنیک و غیره استفاده نگردد.

مرحله سوم :

 1. تکمیل یک نسخه اساسنامه و یک برگ اظهارنامه با مداد و ارائه به قسمت تاسیس جهت کنترل و رفع ایرادات
 2. تکمیل نهایی کلیه نسخه های اساسنامه اظهارنامه پس از کنترل و امضاء سهامداران و بازرسین ذیل تمام صفحات

مرحله چهارم :

متقاضی تاسیس یا وکیل قانونی بایستی پس از تایید یکی از نامهای پیشنهادی جهت اخذنامه معرفی به بانک و افتتاح حساب به قسمت تاسیس مراجعه و پس از واریز مبلغ سرمایه اولیه شرکت گواهی بانک را اخذ و با سایر مدارک تکمیل شده به قسمت تاسیس ارائه نماید

مرحله پنجم :

ارسال اطلاعات پرونده ثبت شده درسامانه ثبت کشور ، توسط کارشناس ثبت شرکتها بررسی میشود و درصورتی که فاقداشکال باشد صدور آگهی تاسیس می شود.

مرحله ششم :

تحویل مدارک شرکت به متقاضی (اعم از اظهارنامه ؛ اساسنامه ، صورتجلسات )