خدمات ثبتی

نام برای ثبت شرکت

زمانی که فرد یا افرادی با هم قصد ایجاد و تاسیس یک شرکت را دارند ، با هم اندیشی بایستی نامی برای شرکت خود ارائه دهند تا بتوانند تحت آن نام فعالیت کنند ، البته نام گذاری شرکت بر اساس نوع شرکت ها ، قوانین و مقررات خاصی دارند ؛ که مشاوران موسسه ثبت شرکت هما با ارائه خدمات لازم شما را در انتخاب نامی شکیل و کوتاه و خوش تلفظ بودن آن یاری می کنند .

برای انتخاب نام شرکت خود با ما تماس بگیرید.