خدمات ثبتی

طریقه ثبت شرکت تعاونی

فبل از ثبت هر شرکت اول هدف از ثبت میبایست مشخص و بعد بهترین نوع شرکت یا چه موضوعی با مشاوره تخصصی مالیاتی از اهمیت فراوان برخوردار است .... قبل از اقدامی مشاوره بگیرید فقط با موسسه ثبت شرکت هما تماس حاصل فرمایید.

شرکت تعاونی ، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه آن به وسیله ی اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند ، از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاریه ، مزارعه ، مساقات و اجاره ، اجاره به شرط تملیک و غیره اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه ی شرکت های تعاونی نمایند، بدون آن که عضو باشند.

مدارک شرکت های تعاونی برای ثبت :

  1. صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره ی منتخب و بازرسان ومدیر عامل شرکت
  2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی
  3. درخواست کتبی ثبت
  4. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
  5. رسید پرداخت مقدار لازم ااتادیه سرمایه
  6. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی
  7. موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه
  8. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه