خدمات ثبتی

روزنامه رسمی ثبت شرکت

یکی از پروسه های انجام ثبت شرکت درج در سامانه روزنامه رسمی است.

هرشرکت برای انجام کلیه فعالیت در جامعه و استفاده از هر گونه امکانات خدماتی دولتی و خصوص برای شرکت به ثبت رسیده نیازمند آگهی روزنامه رسمی  میباشد.

هر شرکت ثبت شده پس اخذ شماره ثبت و شناسه ملی ثبت شرکت باید اقدام به چاپ روزنامه رسمی بنماید

پس از اخذ کد مکانیزه به سامانه روزنامه رسمی مراجعه کرده و شرکت ثبت شده را در این سامانه وارد کرده و حدودا 10 روز کاری به طول می انجامد تا روزنامه رسمی شرکت ثبت شده آگهی شود.

موسسه ثبت شرکت هما تمام انجام این امور را در اسرع وقت و کمترین هزینه به شما عزیزان ارائه می دهد.