خدمات ثبتی

ثبت شرکت قم

یکی از شاخص های مهم ثبت شرکت ژیهات داشتن سرمایه سازمانی است که منظور از سرمایه سازمانی ، صداقت کارکنان و مدیران و تعهدکاریشان است .

شعار تیم گروهی ژیهات ( تعهد+اطمینان+کیفیت + روابط صادقانه ) ماست .

برای امور ثبتی خود با ما تماس بگیرید.