خدمات ثبتی

ثبت شرکت عمرانی 

جهت ثبت شرکت عمرانی ( ساختمانی ) ترجیحا شرکت سهامی خاص تاسیس گردد 

ثبت شرکت از نوع عمرانی و ساختمانی نیاز به هیچ گونه اخذ مجوز ندارد 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص :

1-گواهی عدم سوء پیشینه از کلیه اعضاء

2-کپی مدارک شناسایی از کلیه اعضاء

تعداد اعضاء در شرکت سهامی خاص :3 سهامدار و 2 بازرس می باشد

بازرسین هیچ گونه قرابت سببی و نسبی نباید با اعضاء داشته باشند  

موسسه ثبت شرکت هما تلاش دارد تا رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم آورد